dystrybucja infoWire.pl - regulamin

dystrybucja infoWire.pl - regulamin

Ninejszy regulamin dotczy usług oferowanych za pośrednctwem platformy technologicznej netPR.pl - w tym usługi dystrybucji informacji infoWire.pl. Szczegółówe warunki usługi dystrybucji zanajdują się w uzupełnieniu nr 3 do niniejszego regulaminu.

Regulamin uwzględnia wymogi norm bezpieczeństwa informacji dla dostawców usług w chmurze określonych w normach ISO 27001, ISO 27017 i ISO 27018.


Warunki Ogólne/Regulamin Korzystania z Oprogramowania i Usług

Definicje
§1

Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady na jakich NETPR.PL udostępnia Oprogramowanie i Usługi a także uprawnienia i obowiązki Kontrahentów oraz upoważnionych przez nich do korzystania osób - Użytkowników.

§2

Terminom stosowanym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

 1. NETPR.PL​ - netPR.pl. sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Bielskiej 33/2, kod pocztowy 02-394 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000295403, o kapitale zakładowym w wysokości 470.000 zł, posiadająca NIP: 7010100787, REGON: 141216920, będąca dostawcą Oprogramowania i Usług.
 2. Kontrahent - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w imieniu własnym lub za pośrednictwem umocowanego pełnomocnika lub pełnomocników, zawiera z netPR.pl umowę o świadczenie określonych w Regulaminie usług w celu związanym bezpośrednio lub pośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową
 3. Konto Kontrahenta - indywidualnie, przypisane każdemu Kontrahentowi zasoby i uprawnienia do korzystania z Oprogramowania i Usług, dla którego rejestrowane są dane Kontrahenta konieczne do wystawienia dokumentów płatności i za pośrednictwem którego osoba reprezentująca Kontrahenta (Użytkownik z prawami administracji oprogramowania zarządza dostępem do Oprogramowania i Usług.
 4. Użytkownik - osoba upoważniona przez Kontrahenta, która posiada dostęp do korzystania z Oprogramowania i Usług, a w szczególności Konta Kontrahenta poprzez indywidualne konto użytkownika.
 5. Oprogramowanie – oprogramowanie internetowe do zarządzania serwisem Internetowym i Usługami Kontrahenta, będących przedmiotem Umowy. Oprogramowanie wykorzystuje infrastrukturę technologiczną netPR.pl (platformę technologiczną netPR.pl) i jest udostępnione Kontrahentom za pośrednictwem internetu na warunkach określonych w Regulaminie.
 6. Usługi - usługi (tj. korzystanie z oprogramowania, dystrybucja informacji infoWire.pl, monitoring mediów, integracja z notowaniami giełdowymi GPW, integracja z systemem informacji giełdowych ESPI/EBI) dostępne za pośrednictwem Oprogramowania, oferowane przez netPR.pl lub osoby trzecie, przy czym szczegółowe warunki świadczenie mogą określać uzupełniające warunki i regulaminy,
 7. Korzystanie z oprogramowania - model udostępnienia oprogramowania polegający na udzieleniu Kontrahentowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Oprogramowania, zasobów hardware oraz infrastruktury internetowej netPR.pl, bez przeniesienia na Kontrahenta majątkowych praw autorskich do oprogramowania tj.w formie Usługi. .
 8. Serwis Internetowy, witryna internetowa - grupa powiązanych ze sobą dokumentów HTML posiadających unikalne adresy url, udostępnione w internecie, które są otwierane i wyświetlane przez przeglądarki internetowe, będącego wynikiem działania Oprogramowania i Usług będących przedmiotem umowy. Funkcjonalność i przeznaczenie serwisu internetowego będącego przedmiotem Umowy (biuro prasowe/newsroom; serwis IR, raport roczny online, telewizja online, etc) są określone w formularzu rejestracyjnym/zamówieniu.
 9. Treści - materiały tekstowe, graficzne, audialne, wizualne, audio-wizualne upublicznione w internecie przez Kontrahenta za pośrednictwem Oprogramowania.
 10. Hosting plików audio i wideo – funkcjonalność Oprogramowania umożliwiająca konwertowanie plików audio i wideo do formatu odtwarzacza i ich możliwość odtworzenia bezpośrednio na serwisie internetowym, bez konieczności pobierania pełnych plików na komputer użytkownika.
 11. CDN - Content Delivery Network - wyspecjalizowana zewnętrzna platforma technologiczna w postaci sieci serwerów zlokalizowanych w różnych węzłach Internetu, dedykowana do dystrybucji treści, która zapewnia równoczesny dostęp do treści (w szczególności treści multimedialnych takich jak wideo) dla dużych grup odbiorców zlokalizowanych na całym świecie.
 12. Dzień Roboczy - przypadający od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 13. Regulamin​ - niniejszy Regulamin wraz z uzupełnieniami:
  1. Uzupełnienie nr 1: Warunki Powierzania i Przetwarzania Danych z Wykorzystaniem Oprogramowania netPR.pl
  2. Uzupełnienie nr 2: Kontrakt Serwisowy.(Service Level Agreement)
  3. Uzupełnienie nr 3: Warunki Korzystania z dystrybucji infoWire.pl
  4. Uzupełnienie nr 4: Wykaz Minimalnych Środków Technicznych i Organizacyjnych.

Ogólne Warunki Świadczenia Usług
§ 3.

  1. netPR.pl udostępnia Oprogramowanie i świadczy usługi (dalej „Usługi”), których rodzaje i warunki świadczenia określa Regulamin.
  2. Usługi obejmują usługę udzielenia licencji na Oprogramowanie oraz Usługi (np. dystrybucja informacji infoWire.pl, monitoring mediów).
  3. Usługi są świadczone przez netPR.pl drogą elektroniczną, poprzez Oprogramowanie na podstawie i na ogólnych warunkach określonych w Regulaminie z uwzględnieniem indywidualnych warunków określonych w umowie o świadczenie Usług zawartej między netPR.pl a Kontrahentem (dalej „Umowa”)
  4. Umowa zostaje zawarta drogą elektroniczną poprzez złożenie przez Kontrahenta lub działającego w jego imieniu pełnomocnika oświadczenia w formie kliknięcia w link akceptacji wybranej przez niego oferty pakietu Usług. Kliknięcie w niniejszy link potwierdza otrzymanie i zaakceptowanie przez Kontrahenta danej oferty pakietu Usług, który stanowi przedmiot danej Umowy. Procedura zawarcia Umowy wymaga uprzedniej rejestracji Kontrahenta oraz akceptacji Regulaminu. Rejestracja oraz akceptacja Regulaminu przez Kontrahenta następuje w drodze kliknięcia w link aktywacyjny wysłany przez netPR.pl na adres poczty elektronicznej wskazany podczas rejestracji W rezultacie rejestracji założone zostaje Konto Kontrahenta, do którego Kontrahent uzyskuje dostęp.Językiem, w którym jest zawierana Umowa, jest język polski.
  5. Korzystanie przez Kontrahentów z Usług jest odpłatne, a wysokość należności z tytułu korzystania z danej Usługi jest każdorazowo określana przez netPR.pl w ofertach dotyczących poszczególnych pakietów Usług.
  6. Opłaty za korzystanie z Usług są ponoszone przez Kontrahenta z góry, przy czym sposób płatności i ich wysokość określa wybrana przez Kontrahenta oferta pakietu Usług.
  7. Opłaty związane z korzystaniem z Usług ponoszone przez Kontrahenta mogą obejmować dodatkowo koszty wdrożenia Oprogramowania, a w szczególności integracji Oprogramowania z Serwisami firmowymi oraz modyfikacji i dostosowania Oprogramowania do indywidualnych wymagań Kontrahenta, przy czym wykonanie powyższych czynności i powstanie zobowiązania Kontrahenta do uregulowania związanych z nimi kosztów uzależnione jest od ich przewidzenia w zawartej przez Kontrahenta Umowie.
  8. Warunki świadczenia Usług (w tym w zakresie dotyczącym Licencji na Oprogramowanie i Usług dystrybucji informacji) takie jak: określenie modułów udostępnionego Oprogramowania, liczba dystrybucji infoWire.pl, liczba kont użytkowników, liczba obsługiwanych firm/marek (rozwiązania dla agencji PR, grup kapitałowych, etc), przestrzeń, limit ruchu, limit rekordów w bazie danych kontaktów są każdorazowo określone w Umowie oraz w poszczególnych ofertach pakietów Usług .
  9. Korzystanie z Usług wymaga rejestracji Kontrahenta za pośrednictwem Serwisu, akceptacji Regulaminu, a także zapłaty należności z tytułu wybranych przez Kontrahenta pakietów Usług oraz weryfikacji przez netPR.pl danych zawartych w formularzu rejestracyjnym i uprawnień pełnomocnika działającego w imieniu Kontrahenta do jego reprezentowania, w którego imieniu osoba ta dokonuje rejestracji i składa netPR.pl pozostałe oświadczenia w celu skorzystania z Usług.
  10. Wypełniając i przekazując za pośrednictwem sieci internetowej formularz rejestracyjny, osoba rejestrująca się/pełnomocnik Kontrahenta:
   1. akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się w imieniu Kontrahenta do ich przestrzegania,
   2. oświadcza, iż dane zawarte w formularzu rejestracyjnym nie naruszają praw osób trzecich i nie zostały umieszczone bez zgody osób trzecich,
   3. zobowiązuje się do nieudostępniania za pośrednictwem Oprogramowania jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w tym treści naruszających prawa osób trzecich lub netPR.pl - udostępnianie których w Internecie za pośrednictwem Serwisów Internetowych jest zakazane.
   4. może wyrazić zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe informacji handlowych wysyłanych przez netPR.pl w imieniu własnym, poprzez zaznaczenie pola przy zgodzie odpowiedniej treści.
  11. W trakcie rejestracji Kontrahentowi zapewniona jest możliwość weryfikacji i poprawiania danych rejestracyjnych w drodze wypełnienia odpowiednich pól w formularzu rejestracyjnym, a po dokonaniu rejestracji – możliwość ich aktualizacji drogą elektroniczną, tj. emailem wysłanym na adres ​support@netpr.pl lub/za pomocą funkcjonalności interfejsu Oprogramowania.
  12. Korzystanie z Oprogramowania wymaga spełnienia przez Kontrahenta następujących warunków technicznych: dostępu do sieci Internet oraz korzystania z usługi sieciowej www (world wide web) z wykorzystaniem przeglądarek takich jak Firefox, Chrome, Safari, Edge, przy czym dotyczy to tylko stabilnych wersji tych narzędzi, których popularność według źródeł cytowanych przez StatCounter będzie większa od 10 %.
  13. Bezpieczeństwo i zgodność z obowiązującymi wymogami prawnymi to wspólna odpowiedzialność NETPR.PL i Kontrahenta. NETPR.PL jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo platformy technologicznej, której komponenty kontroluje i zarządza nimi. Kontrahent przyjmuje na siebie odpowiedzialność za nadawanie dostępu i uprawnień do Oprogramowania oraz przyjęcia adekwatnej do realizowanych procesów polityki kształtowania haseł.

   Kontrahent

   Odpowiedzialność za bezpieczne wykorzystanie Oprogramowania

   • nadawanie i odbieranie dostępu do użytkowanego Oprogramowania dla swoich użytkowników,
   • zarządzanie treściami publikowanymi przez Oprogramowanie
   • konfigurację funkcji bezpieczeństwa np. polityka kształtowania haseł
   • wykorzystanie Oprogramowania zgodnie z prawem,
   • aktualizację oprogramowania systemowego na komputerach użytkowników,

   NETPR.PL

   Odpowiedzialność za bezpieczeństwo Platformy Technologicznej i udostępnionego Oprogramowania.

   • utrzymanie ciągłości pracy Oprogramowania zgodnie z SLA
   • monitorowanie Oprogramowania
   • identyfikacja podatności i instalacja poprawek bezpieczeństwa
   • konfiguracja infrastruktury
   • wykonywanie kopii bezpieczeństwa systemu w celu przywrócenia po awarii
  14. NETPR.PL będzie chronił dane dostępowe i informacje Kontrahenta przed dostępem osób nieuprawnionych oraz innymi użytkownikami Oprogramowania i Usług.
  15. Jeśli Usługi polegają na przechowywaniu, dalszym udostępnianiu, hostowaniu lub wykonywaniu jakichkolwiek operacji na informacjach lub danych należących do Kontrahenta, to takie informacje lub dane zostaną zgodnie z Umową usunięte lub zwrócone, o ile tak postanowiono w Umowie, w odpowiednim czasie po rozwiązaniu Umowy.
  16. Z zastrzeżeniem postanowień, o których mowa w ust. 19 poniżej, o wszelkich Treściach udostępnionych za pośrednictwem Oprogramowania decyduje wyłącznie Kontrahent.
  17. Kontrahent oświadcza, że za pośrednictwem Oprogramowania publikował będzie Treści w celu ich udostępnienia użytkownikom Internetu oraz oświadcza, że będzie dysponował wszystkimi niezbędnymi prawami i licencjami umożliwiającymi ich wykorzystanie i publikację.
  18. Kontrahent oświadcza, że za pośrednictwem Oprogramowania nie będzie publikował Treści o charakterze bezprawnym oraz nie będzie korzystał z usług świadczonych przez NETPR.PL w celu naruszającym obowiązujące prawo.
  19. Dla uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie ustalają, iż NETPR.PL przysługuje prawo do:
   1. (a) wykonania korekty technicznej wyników automatycznych działań Oprogramowania takich jak np. poprawa jakości klatki startowej, automatyczne kadrowanie czy rozpoznanie leadu informacji tekstowej, oraz
   2. usunięcia Treści sprzecznych z polskim prawem oraz Treści w stosunku, do których zostały zgłoszone roszczenia osób trzecich, po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie Kontrahenta.

Licencja na Oprogramowanie
§ 4.

   1. W ramach Usług mieści się usługa polegająca na udzieleniu przez netPR.pl Kontrahentowi nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej licencji uprawniającej Kontrahenta do korzystania z Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem za pośrednictwem sieci Internet (w tym za pośrednictwem urządzeń mobilnych) poprzez czasowe utrwalanie i zwielokrotnianie w tym celu Oprogramowania w pamięci podręcznej komputerów lub innych urządzeń, za pośrednictwem, których oprogramowanie będzie używane (dalej „Licencja na Oprogramowanie”).
   2. Licencja na Oprogramowanie udzielona zostaje z dniem zawarcia Umowy, na czas określony, tj. na okres obowiązywania tej Umowy.
   3. Licencja na Oprogramowanie obejmuje moduły Oprogramowania określone w wybranej i zaakceptowanej przez Kontrahenta ofercie pakietu Usług.
   4. W okresie obowiązywania licencji na Oprogramowanie netPR.pl gwarantuje bezpłatną aktualizację Oprogramowania w zakresie funkcjonalności modułów Oprogramowania, które obejmuje Umowa, oraz utrzymanie infrastruktury technicznej zapewniającej wysoki poziom niezawodności świadczonych Usług.

Dokumenty Sprzedaży i Płatność
§ 5.

   1. Z tytułu realizacji Usług objętych Umową netPR.pl wystawiać będzie Kontrahentowi faktury VAT; wystawiane w dniu sprzedaży i wpływu płatności, ale nie nie wcześniej niż po weryfikacji danych Kontrahenta.
   2. Realizacja płatności jest warunkiem koniecznym do aktywacji konta Kontrahenta umożliwiającego korzystanie z Usług.
   3. W przypadku gdy będzie zrealizowana płatność za Usługi, a Kontrahent nie zostanie pozytywnie zweryfikowany, netPR.pl zwróci płatność na rachunek Kontrahenta w terminie do 14 dni od daty wpływu płatności.
   4. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Dane osobowe Kontrahentów
§ 6.

   1. Administratorem danych osobowych Kontrahentów działających w imieniu własnym oraz działających w ich imieniu pełnomocników prawnych i przedstawicieli jest netPR.pl.
   2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD). Kontakt email: ​iod@netpr.pl​, pełne dane kontaktowe na h​ ttp://netpr.pl/iod​.
   3. Dane osobowe Kontrahentów oraz ich pełnomocników, zbierane są w celu: (a) realizacji Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO a także (b) w celu wystawienia faktury na podstawie art. 106b i 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług co stanowi przesłankę przetwarzania danych wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz (c) w celach dotyczących zabezpieczenia roszczeń, ich ewentualnego dochodzenia i windykacji a także rozpatrywania ewentualnych reklamacji, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. (d) Dane osobowe Kontrahentów i ich przedstawicieli podane w formularzu rejestracyjnym podczas rejestracji w Serwisie mogą być przetwarzane także w celu weryfikacji uprawnień do reprezentowania Kontrahenta przez pełnomocnika, o jakim mowa w § 3 ust. 9 Regulaminu, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO. (e) W przypadku wyrażenia odrębnej zgody, dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
   4. Odbiorcami danych osobowych Kontrahentów lub jego prawnych pełnomocników mogę być:
    1. W przypadku korzystania w Serwisie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kontrahenta PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisanemu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068 w celu umożliwienia realizacji płatności.
    2. Pracownicy Administratora, a także podmioty przetwarzający (procesorzy), na podstawie zawartych umów, zapewniającym odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych w tym w szczególności: Amazon Web Services EMEA SARL; 5 rue Plaetis; L-2338 Luxembourg w zakresie wykorzystania infrastruktury technicznej zlokalizowanej w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
   5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia oraz niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowania, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego.
   6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
   7. Dane osobowe będą przechowywane:
    1. w przypadku ich przetwarzania w celu realizacji zawartej Umowy, zabezpieczenia, dochodzenia bądź windykacji roszczeń – przez czas niezbędny do jej realizacji oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Zawartej Umowy określony w odrębnych przepisach;
    2. w przypadku ich przetwarzania w celu wystawienia faktury, dane te będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia realizacji poszczególnych Umów;
    3. w przypadku ich przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody dla celów marketingowych – do czasu cofnięcia zgody;
    4. w przypadku ich przetwarzania w celu rozpatrzenia reklamacji – do czasu jej rozpatrzenia oraz zakończenia działań z niej wynikających.
   8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.
   10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do rejestracji w Serwisie, założenia Konta Kontrahenta oraz zawarcia Umowy, w tym identyfikacji Strony oraz przedmiotu umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy i niemożliwością korzystania z Oprogramowania i świadczenia Usług.

Okres Obowiązywania Umowy
§ 7.

   1. Umowa zawierana jest elektronicznie na czas określony wskazany w zaakceptowanej przez Kontrahenta ofercie pakietu Usług, przy czym może zostać przedłużona przez Kontrahenta – drogą elektroniczną - na dalszy okres odpowiadający kolejnemu okresowi rozliczeniowemu przewidzianemu w danej ofercie pakietu Usług.
   2. Umowa automatycznie wygasa po zakończeniu okresu, na który została zawarta.
   3. Jeżeli w okresie do 30 dni od daty wygaśnięcia Umowy między Kontrahentem a netPR.pl nie zastanie zawarta nowa Umowa, a Kontrahenta i netPR.pl nie wiąże żadna inna Umowa, wszystkie ustawienia Konta Kontrahenta i zgromadzone w nim treści, z wyjątkiem Materiałów zostaną trwale usunięte.
   4. Kontrahent może w każdym czasie zaprzestać korzystania z Usług objętych Umową, z tym zastrzeżeniem, że zaprzestanie z korzystania z Usług nie powoduje wygaśnięcia Umowy, której przedmiotem są te Usługi, a która to Umowa obowiązuje przez okres, na który została zawarta.

§ 8.

   1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, netPR.pl nie ponosi odpowiedzialności wobec Kontrahenta z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, będących konsekwencją udostępnienia przez Kontrahenta i działających w jego imieniu Użytkowników informacji i danych w związku z korzystaniem z Usług, w tym Licencji na Oprogramowanie lub usług.
   2. netPR.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Kontrahenta z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
   3. netPR.pl nie odpowiada za ewentualne czasowe nieprawidłowości w działaniu udostępnionych narzędzi spowodowanych przez błędy i awarie znajdujące się po stronie dostawców Internetu. O zaistniałych awariach netPR.pl informuje Kontrahentów droga elektroniczną, chyba że rodzaj awarii uniemożliwia to powiadomienie.
   4. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w przypadku, gdy wykonanie ciążących na niej zobowiązań wynikających z Umowy nie będzie możliwe z powodu działania siły wyższej, a w szczególności z powodu: pożaru, trzęsienia ziemi, powodzi, epidemii, strajku powszechnego, zamieszek powszechnych, naturalnej katastrofy, embargo, wojny, lub z powodu innych okoliczności pozostających poza kontrolą Stron i którym nie mogły one zapobiec.

Zapewnienie Dostępności i Ciągłości Usługi
§ 9.

   1. netPR.pl zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostępności świadczonych usług zgodnie z postanowieniami SLA – Service Level Agreement określonymi w Załączniku Nr 2 do niniejszej Umowy.
   2. Wszelkie problemy związane z błędami w działaniu Oprogramowania lub inne uwagi związane z wykonywaniem niniejszej Umowy będą przyjmowane za pomocą poczty elektronicznej na adres support@netpr.pl a w godzinach pracy również telefonicznie pod numerem 22 201 32 19.

 

Reklamacje
§ 10.

   1. Reklamacje z tytułu działania Serwisu i świadczonych Usług należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres support@netpr.pl.
   2. Prawidłowo zgłoszona reklamacja zawiera:
    1. imię, nazwisko oraz dokładny adres e-mail osoby składającej reklamację,
    2. dokładny opis i powód reklamacji.
   3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Administratora niezwłocznie, w kolejności wpływania, nie później niż w terminie 14 dni. O decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację zostanie poinformowana w formie elektronicznej, na adres e-mail podany w reklamacji.

 

Pliki cookies i informacje techniczne
§ 11.

Serwisy netPR.pl wykorzystują pliki cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu osoby odwiedzającej oraz inne informacje techniczne takie jak np. logi systemowe. Zasady przetwarzania tych danych są opisane w polityce prywatności serwisu.

 

Postanowienia Końcowe
§ 12

   1. Regulamin może ulec zmianie. O zmianach Regulaminu Kontrahenci będą informowani drogą elektroniczną w formie informacji wyświetlanej w trakcie logowania się przez Kontrahenta lub działającego w jego imieniu Użytkownika do Konta Kontrahenta. Zmieniony Regulamin wiąże Kontrahenta, jeśli w terminie 14 dni od daty poinformowania go o zmianie Regulaminu Kontrahent lub działający w jego imieniu Użytkownik oświadczy drogą elektroniczną – przez zaznaczenie odpowiedniego okienka wyświetlonego wraz z informacją o zmianie Regulaminu - że akceptuje aktualny Regulamin. Akceptacja aktualnego Regulaminu lub jego niezaakceptowanie nie wypływa na Umowy zawarte między Kontrahetem a netPR.pl przed dniem akceptacji zmienionego Regulaminu, które są wykonywane na zasadach przewidzianych w Regulaminie zaakceptowanym przez Kontrahenta. Brak akceptacji zmienionego Regulaminu skutkuje natomiast brakiem możliwości zawierania przez Kontrahenta nowych Umów. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
   2. Wszelkie spory związane ze świadczeniem Usług, o ile nie uda się ich rozwiązać na drodze polubownej, rozstrzygać będzie sąd właściwy według odpowiednich przepisów prawa.

Regulamin ważny od: 2.11.2019


Uzupełnienie nr 1:  Warunki Powierzania i Przetwarzania Danych z Wykorzystaniem Oprogramowania netPR.pl.

Dane Osobowe Powierzane

1. Użyte w Umowie skróty aktów prawnych oznaczają:

   1. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
    1. UŚUDE- ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
    2.  PT - ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
   2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w zgodzie i w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).
   3. Administratorem danych osobowych (art. 4 pkt 7 RODO) jest Kontrahent a Podmiotem Przetwarzającym/Procesorem (w rozumieniu art. 4 ust. 8 RODO), któremu Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 28 ust. 3 RODO) jest NETPR.PL.
   4. Administrator powierza Podmiotowi Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych: (a) w celu świadczenia usługi udostępniania Oprogramowania i związanego z nim wsparcia technicznego zgodnie z Umową; (b) w zakresie niezbędnym do realizacji umowy udostępniania Oprogramowania oraz powiązanego wsparcia technicznego; (c) w zakresie określonym przez Administratora za pomocą Konsoli Opiekuna Danych Osobowych a także;(d) udokumentowanych w formie Umowy, w tym niniejszych warunków lub; (e) udokumentowanych w innych pisemnych lub elektronicznych instrukcjach Administratora przyjętych przez Podmiot Przetwarzający,
   5. Przedmiotem przetwarzania są w szczególności dane osobowe osób fizycznych (w tym dziennikarzy, dziennikarzy obywatelskich, inwestorów, klientów - obecnych i potencjalnych) tj. imię, nazwisko, adres email czy telefon, zainteresowanych otrzymywaniem informacji dotyczących Administratora oraz pracowników i współpracowników będących upoważnionymi przez Administratora do obsługi Oprogramowania; przy czym (a) zakres przetwarzanych danych będzie określany przez Administratora za pomocą interfejsu oprogramowania; (b) dane te będą przetwarzane wyłącznie przez okres obowiązywania Umowy.
   6. Dla uniknięcia wątpliwości powierzenie przetwarzania danych osobowych związane jest z udostępnieniem Oprogramowania będącego przedmiotem Umowy, które umożliwia Administratorowi: (a) definiowanie zbiorów przetwarzanych danych, celów przetwarzania, klauzul informacyjnych oraz szczegółowego zakresu danych przetwarzanych w ramach każdego zbioru danych; (b) dopuszczanie do przetwarzania i nadawanie uprawnień dla swoich pracowników i innych upoważnionych przez siebie osób (np. pracowników zewnętrznej agencji PR).
   7. Za czynności wykonywane przez pracowników i współpracowników dopuszczonych do przetwarzania przez Administratora odpowiedzialność ponosi wyłącznie Administrator. Podmiot Przetwarzający jest stroną przetwarzającą dane w zakresie technicznej obsługi Oprogramowania mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa i utrzymania oprogramowania w ruchu.
   8. Charakter i cel powierzenia przetwarzania wynika bezpośrednio i ogranicza się wyłącznie do zadań i czynności wynikających z Umowy tj. zapewnienia działania funkcjonalności Serwisów Administratora oraz Oprogramowania, poprzez umożliwienie zbierania, utrwalania, organizowania, porządkowania, przechowywania, wykorzystywania do komunikacji, zmieniania i udostępniana do aktualizacji lub usunięcia danych (w tym danych osobowych), a w szczególności: (a) rejestracji danych dziennikarzy, inwestorów i innych subskrybentów oraz danych w Oprogramowaniu na potrzeby komunikacji Administratora; (b) umożliwienia edycji i aktualizacji danych osobom których dotyczą oraz w szczególności umożliwienia ich usunięcia a także wypełniania obowiązków informacyjnych względem osób których dane dotyczą.
   9. Dane (dane osobowe) mogę być wprowadzone do Oprogramowania, przez osoby których dane dotyczą lub Administratora, za pośrednictwem udostępnionego interfejsu Oprogramowania. Administrator w szczególności nie przekazuje Podmiotowi Przetwarzającemu danych osobowych w formie nośników fizycznych i elektronicznych.
   10. Przetwarzania danych będzie w szczególności dotyczyło danych pozwalających na komunikację drogą elektroniczną przy czym Administrator będzie odpowiedzialny za zapewnienie zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującym prawem a w szczególności ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz prawem telekomunikacyjnym (PT).
   11. Do przetwarzania danych osobowych będą dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie oraz przeszkolone z zakresu obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
   12. Przetwarzanie danych osobowych przez Podmiot Przetwarzający będzie odbywać się wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora, przy czym za udokumentowane polecenie uznaje się zadania i czynności określone w Umowie.
   13. Podmiot przetwarzający oświadcza, że osoby upoważnione do przetwarzania danych zobowiązały się do zachowania danych osobowych w tajemnicy.
   14. Podmiot Przetwarzający do przetwarzania danych osobowych zastosuje środki techniczne i organizacyjne określone w art. 32 RODO. Wykaz Minimalnych Środków Technicznych i Organizacyjnych stosowanych w dniu podpisania umowy jest zawarty w integralną częścią Warunków Powierzania i Przetwarzania Danych Regulaminu.
   15. Podmiot Przetwarzający będzie przestrzegał warunków korzystania z innych podmiotów przetwarzających dane określonych w art. 28 ust. 2 i 4 RODO, a w szczególności:
    1. nie będzie korzystał z innych podmiotów przetwarzających bez zgody ogólnej lub szczególnej wyrażonej pisemnie przez Administratora,
    2. przyjmuje do wiadomości, że podmiot przetwarzający zatrudniony jako podwykonawca podlega tym samym obowiązkom ochrony danych osobowych w tym gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych, a pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków podwykonawcy spoczywa na Procesorze.
   16. Administrator niniejszym wyraża zgodę na możliwość wykorzystania przez Procesora w okresie Umowy: Amazon Web Services EMEA SARL; 5 rue Plaetis; L-2338 Luxembourg w zakresie wykorzystania infrastruktury technicznej zlokalizowanej w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku chęci dalszego powierzenia danych innym podmiotom niż wymienione w niniejszym punkcie, zastosowanie mają postanowienia wskazane w ust. 15.
   17. Procesor będzie:
    1. w miarę swoich możliwości wspomagał Administratora przez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w realizacji obowiązków odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO, w szczególności za pomocą Konsoli Opiekuna Danych Osobowych;
    2. pomagał Administratorowi w wywiązaniu się z obowiązków określonych w art. 32 - 36 RODO.
   18. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych Podmiot Przetwarzający udostępni dane do samodzielnego pobrania a następnie trwale je usunie w terminie do 30 dni, w tym również z kopii zapasowych, chyba że obowiązek ich dalszego przechowywania po stronie Procesora będzie wynikał z postanowień prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego.
   19. Aby wykazać, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zgodzie z RODO, Administrator ma prawo i obowiązek, przeglądu wdrożonych przez Podmiot Przetwarzający środków technicznych i organizacyjnych,
   20. W celu realizacji postanowień ust. 19 Procesor:
    1. udostępni, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia na piśmie takiej potrzeby przez Administratora do Procesora, Administratorowi lub wskazanemu przez niego Audytorowi wszelkie informacje związane z realizacją Umowy, które będą niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków spoczywających na Administratorze, Podmiocie Przetwarzającym i Podprocesorze oraz
    2. umożliwi przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji (w zakresie związanym z realizacją Umowy) współpracując przy działaniach sprawdzających z wyłączeniem podmiotów którym dane podpowierzono (Amazon), które ze względu na bezpieczeństwo utrzymują lokalizację swoich centrów danych w tajemnicy, pod warunkiem, że lokalizacja ta mieści się na terenie państw uznanych przez Komisję Europejską za bezpieczne na mocy art. 44 – 49 RODO lub Podprocesor został wpisany do „Tarczy Prywatności UE-USA” notyfikowanej jako dokument nr C (2016) 4176 i mogą wykazać się spełnieniem międzynarodowych standardów ISO 27001.
   21. Procesor zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Administratora, w przypadku:
    1. (a) gdy wydane mu przez Administratora polecenie narusza RODO lub inne przepisy Unii Europejskiej dotyczące danych osobowych,
    2. (b)stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych powierzonych przez Administratora do przetwarzania,
    3. (c) każdego prawnie wiążącego żądania ujawnienia danych osobowych organom ścigania, chyba, że takie ujawnienie jest zabronione.

22. Komunikacja w zakresie obowiązków wynikających z RODO będzie kierowana elektronicznie na adres mailowy IOD a jeżeli nie zostanie on powołany to na adres przedstawiciela prawnego określonego w ustawieniach Oprogramowania.

23. Procesor zobowiązuje się do informowania o powołaniu Inspektora Ochrony Danych (IOD) oraz ewentualnych zmianach na tym stanowisku za pośrednictwem interfejsu Oprogramowania.

Uzupełnienie nr 2: Kontrakt Serwisowy.(Service Level Agreement)

Nominalne parametry jakościowe:

PARAMETRY JAKOŚCIOWE I KONTRAKT SLA (SERVICE LEVEL AGREEMENT)

Lp.

1. 2​.

Parametr

Dostępność Oprogramowania Site Presenter

Dostępność Oprogramowania Site Controller

Opis

99,8 % (86,4 minuty) 98,5 % (648 minut)

3​.

Czas reakcji

za reakcje przyjmuje się potwierdzenie zarejestrowania zgłoszenie przez NETPR.PL

 1. a)  2 godziny w przypadku zgłoszenia w dni robocze w godzinach od 8.00 -17.00, przy czym przy czym zgłoszenie musi być zrealizowane mailowo na adres ​support@netpr.pl

 2. b)  4 godziny w przypadku zgłoszenia poza godzinami określonymi powyżej przy czym zgłoszenie musi być zrealizowane mailowo na adres support@netpr.pl​ oraz telefonicznie na całodobowy numer 0222013210.

Kontrakt SLA

 1. NETPR.Pl zgodnie polityką bezpieczeństw zapewnia optymalną i spójną konfigurację elementów infrastruktury teleinformatycznej w celu zminimalizowania ryzyka naruszenia poufności przechowywanych danych i wpływu złośliwego oprogramowania na Użytkownika.
 2. NETPR.PL gwarantuje stałe monitorowanie dostępności udostępnionego oprogramowania i reagowanie na wszelkie problemy z dostępem do usług.
 3. W przypadku niedotrzymania łącznie poziomu dostępności określonego dla Oprogramowania, zobowiązuje się do proporcjonalnego obniżenia wynagrodzenia miesięcznego, stosownie do czasu, w którym Oprogramowanie nie było dostępne. Do powyższych kalkulacji przyjmuje się ujednoliconą liczbę 30 dni w miesiącu i 24 godzin na dobę (720 godzin w miesiącu) oraz to Oprogramowanie (Site Presenter lub Site Controller) dla którego okres niedostępności był dłuższy. Do wyliczenia dostępności nie wlicza się okresów zapowiedzianych prac serwisowych.
 4. NETPR.PL zawiadomi z wyprzedzeniem minimum 3 dni kalendarzowych o planowanych pracach serwisowych i modernizacyjnych. Informacja będzie dostępna na pierwszym ekranie po zalogowaniu do platformy usług NETPR.PL oraz wysłana za pośrednictwem maila do użytkowników Oprogramowania Site Controller.
 5. Zawiadomienie, o którym mowa w punkcie 3, nie dotyczy okien serwisowych w godzinach od 23.00 do 01.00, w których może następować aktualizacja udostępnionego Oprogramowania, przy czym informacja o planowanych oknach serwisowych, jest dostępna na stronie ​https://netpr.pl/status​ . Ewentualna niedostępność Oprogramowania usług będzie w takim przypadku zminimalizowana do niezbędnego minimum.

Podstawowe informacje techniczne dotyczące platformy NETPR.PL:

Lokalizacja: centrum kolokacji ATM SA, ul. Grochowska 21 a w Warszawie. Środki ochrony fizycznej odpowiadają wysokim standardom dostawcy:

 1. Serwery znajdują e się w wydzielonym pomieszczeniu (centrum serwerowe), do którego
 2. mają dostęp wyłącznie upoważnione osoby, zatrudnione w firmie dostawcy i ewentualnie pracownicy klientów – tylko w asyście upoważnionych pracowników dostawcy.
 3. Działania w trakcie prac serwisowych w centrum danych są monitorowane i nagrywane.
 4. Pomieszczenia wyposażone się w urządzenia kontroli dostępu.
 5. W godzinach nocnych budynek jest monitorowany i strzeżony.

Infrastruktura:

 1. 100 Mbps łącza gwarantowane.
 2. Dystrybucja treści wideo przez wyspecjalizowany CDN (content delivery network) w celu zapewnienia szybkiego ładowania się stron oraz skalowalności.
 3. Platforma funkcjonuje w oparciu o serwery z systemem operacyjnym Linux.
 4. Warstwa aplikacyjna - platforma technologiczna JAVA.
 5. Dane publiczne są przechowywane w zasobach sieciowych zewnętrznych dostawców o następujących parametrach: trwałość 99,999999999%, dostępność 99,99.
 6. Kopie bezpieczeństwa: Na koniec każdego dnia roboczego wykonywana jest kopia bezpieczeństwa bazy danych, umożliwiająca odtworzenie zasobów w wypadku awarii. Kopie danych są przechowywane w zasobach sieciowych Amazon Web Services EMEA SARL (5 rue Plaetis; L-2338 Luxembourg) w zakresie wykorzystania infrastruktury technicznej zlokalizowanej w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Uzupełnienie nr 3: Warunki Korzystania z dystrybucji infoWire.pl

Usługi Dystrybucji Informacji
§ 1.

 1. Usługa dystrybucji informacji pod nazwą „dystrybucja infoWire.pl” jest dedykowana do rozpowszechniania informacji przeznaczonych do komunikacji zewnętrznej firmy Kontrahenta lub innych firm, do komunikacji w imieniu których Kontrahent dysponuje stosownym upoważnieniem a w szczególności dystrybucji informacji prasowych przeznaczonych dla mediów. Usługa ta jest oferowana i świadczona jako usługa samodzielna w postaci pakietów o określonych parametrach (liczba dystrybucji) do wykorzystania w określonym czasie.
 2. Korzystanie z usług dystrybucji informacji wymaga weryfikacji uprawnień Kontrahenta do dystrybucji informacji w imieniu firm i osób których dotyczy informacja; w tym celu netPR.pl rezerwuje sobie prawo do kontaktu z firmami i osobami których dotyczy informacja.
 3. Po rejestracji i zawarciu Umowy obejmującej usługę dystrybucji informacji oraz weryfikacji Kontrahenta przez netPR.pl Kontrahent uzyskuje dostęp do pełnego interfejsu usługi i jest uprawniony do wprowadzenia każdej z informacji przeznaczonych do dystrybucji, wskazując za każdym razem datę i godzinę oczekiwanej publikacji i dystrybucji. Informacje przeznaczone do dystrybucji są wprowadzane w Serwisie samodzielnie przez Kontrahenta.
 4. Usługa dystrybucji „netPR.pl" obejmuje przekaz informacji tekstowej wraz z załącznikami w postaci zdjęć, grafik, plików audio i wideo do wykorzystania limitu przestrzeni i ruchu określonego dla zakupionego pakietu Usługi.
 5. Usługa dystrybucji infoWire.pl obejmuje: publikację informacji w serwisie infoWire.pl, wysyłkę informacji w biuletynie prasowym serwisu infoWire.pl, dystrybucję na poziomie baz danych (XML, RSS) do systemów edycyjnych mediów i wydawców oraz udostępnienie informacji przez wyszukiwarki internetowe oraz inne świadczenia przewidziane w Umowie,
 6. Kontrahent przyjmuje do wiadomości, że po upublicznieniu informacji za pośrednictwem interfejsu Usługi nie będzie miał możliwości edycji i korekty informacji w serwisach i mediach, które z niej skorzystały. Możliwość edycji i korekty opublikowanej informacji będzie dotyczyła tylko serwisu infoWire.pl i będzie dostępna w terminie do 48 godzin od czasu jej publikacji.
 7. Dystrybucja infoWire.pl, nie oznacza podejmowania przez netPR.pl jakiegokolwiek zobowiązań względem Kontrahenta gwarantujących wykorzystanie i/lub publikację Informacji Kontrahenta przez media.
 8. Świadczenia mieszczące się w usłudze dystrybucji informacji objętej Umową Kontrahent może wykorzystać w okresie przewidzianym dla każdego pakietu, przy czym niewykorzystane w tym okresie dystrybucje można wykorzystać w późniejszym czasie w przypadku zakupu kolejnego pakietu dystrybucji, lecz tylko w okresie przewidzianym dla zakupionego nowego pakietu usługi dystrybucji infoWire.pl.
 9. NETPR.PL zastrzega sobie prawo do odmówienia dystrybucji informacji, przy czym prawo to jest ograniczone do przypadków, w których Użytkownik lub Kontrahent nie został zweryfikowany jako uprawniony do korzystania z Usługi lub informacje (a.) będą zawierały treści zabronione przez prawo (tj. propagowanie komunizmu, faszyzmu, nienawiści, rasizmu, pornografii, gier hazardowych itp.), (b.) będą obraźliwe i naruszające prawa NETPR.PL lub osób trzecich, (c.) będą naruszały zasady współżycia społecznego, (d.) będą nieaktualne, (e.) będą odbiegały od obowiązujących standardów informacji prasowych, (f.) będą kreowały negatywny wizerunek firmy lub osoby, (g.)  których publikacja i dystrybucja będzie podważała wiarygodność i wizerunek infoWire.pl..

Licencja Materiały
§ 2.

 1. Przez udostępnienie Materiałów w Serwisie w celu ich dystrybucji Kontrahent udziela na rzecz netPR.pl nieodpłatnej licencji na korzystanie z Materiałów (dalej także „Licencja”) na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zamieszczenia danych Materiałów w Serwisie, w tym na następujących polach eksploatacji:
  1. czasowe lub trwałe utrwalanie i zwielokrotnianie Materiałów dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności w pamięci komputera, na nośnikach BETA, VHS, DVD, CD, blu –ray, dyskach cyfrowych, dyskach optycznych,
  2. rozpowszechnianie egzemplarzy Materiałów przez ich wprowadzanie do obrotu, najem lub użyczenie,
  3. rozpowszechnianie Materiałów przez ich publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym również: nadawanie i reemitowanie w formacie analogowym lub cyfrowym w sposób bezprzewodowy (drogą satelitarną, naziemną, w tym naziemna telewizja cyfrowa DTT) i przewodowy, w tym w ramach sieci kablowych (w tym (x)DSL), za pomocą technologii typu SLING (placeshifting), platform cyfrowych, w pasmach kodowanych lub niekodowanych, dla odbiorców wszelkich systemów odbioru telewizji, zarówno w sposób linearny, jak i nielinearny, w tym także w technologii TV VOD i near-VOD, 3D, HD, DTT, pay-per-view, DTO (download-to-own), DTR (download-to-rent), DVB-H, w sieciach zamkniętych, IPTV; ich równoczesne i integralne nadawanie z inną organizacją radiową lub telewizyjną; ich udostępnianie w technologii streamingu symultanicznego (video streaming live) –(i) w sieciach teleinformatycznych (w tym sieci Internet); (ii) w sieciach telefonicznych i urządzeniach mobilnych; udostępnianie Materiałów poprzez ich simulcasting lub webcasting; publiczne udostępnianie Materiałów w sieci internetowej z umożliwieniem użytkownikom końcowym sporządzenia odpłatnie lub nieodpłatnie ich kopii w pamięci własnego urządzenia końcowego współpracującego z siecią i dalsze z nich korzystanie, bez względu na technologię przesyłu danych, w tym w szczególności VOD/streaming i download; udostępnianie Materiałów w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp za pomocą telefonu komórkowego lub innego mobilnego urządzenia bezprzewodowego.
 2. Licencja na korzystanie każdego z Materiałów zostaje udzielona na okres 10 (słownie: dziesięć) lat, licząc od daty udostępnienia w Serwisie danego Materiału. Stosownie do przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych po upływie okresu 5 lat Licencję uważa się za udzieloną na czas nieoznaczony i przyjmuje się, że może być ona wypowiedziana z zachowaniem 5-letniego okresu wypowiedzenia.
 3. W ramach Licencji netPR.pl przysługuje prawo udzielenia osobom trzecim sublicencji na korzystanie z Materiałów w zakresie Licencji, w tym na wszystkich polach eksploatacji objętych Licencją, wraz z prawem upoważniania tych osób do udzielania dalszych licencji na korzystanie z Materiałów w tym samym zakresie.
 4. W szczególności w ramach udzielonej Licencji netPR.pl zobowiązuje się do udzielenia bezpłatnej Licencji na wykorzystanie Materiałów dla dziennikarzy i mediów akredytowanych w serwisie infoWire.pl.
 5. Licencja obejmuje prawo netPR.pl do dokonywania przeróbek, w tym opracowań Materiałów, w szczególności tworzenia leadów, dokonywania skrótów, streszczeń, montażu, fragmentaryzacji, zmiany formatów i kolorystyki oraz prawo korzystania z tych przeróbek lub wybranych fragmentów Materiałów i prawo rozporządzania
 6. opracowaniami Materiałów na wszystkich polach eksploatacji objętych Licencją. W ramach Licencji netPR.pl przysługuje również prawo zezwalania osobom trzecim na dokonywanie i korzystanie z przeróbek, w tym opracowań i fragmentów Materiałów z prawem do dalszego udzielenia takiego zezwolenia przez sublicencji odbiorców w ramach udzielanych przez nich dalszych licencji.
 7. Kontrahent zapewnia, że przysługują mu prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie oraz prawa pokrewne do Materiałów udostępnionych przez niego w Serwisie, obejmujące prawo do dokonania tego udostępnienia oraz udzielenia Licencji i innych zezwoleń przewidzianych w niniejszym rozdziale.
 8. Kontrahent jest zobowiązany uzyskać, najpóźniej z chwilą udostępnienia Materiałów w Serwisie, niezbędne upoważnienia osób trzecich do rozpowszechniania ich wizerunku i głosu utrwalonego w Materiałach, w tym zezwolenie na udostępnienie tego wizerunku i głosu w Serwisie przez Kontrahenta oraz na ich rozpowszechnienie przez netPR.pl w związku z korzystaniem z Materiałów w ramach Licencji, a także przez osoby trzecie w związku z eksploatacją Materiałów w zakresie udzielonej przez netPR.pl sublicencji oraz w ramach dalszych licencji.
 9. Kontrahent ponosi odpowiedzialność prawną, także odszkodowawczą z tytułu wszelkiej szkody - w tym szkody poniesionej przez netPR.pl i osoby upoważnione przez niego do korzystania z Materiałów – powstałej w rezultacie ewentualnego naruszenia praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej oraz dóbr osobistych w związku z udostępnieniem Materiałów w Serwisie oraz korzystaniem z nich przez netPR.pl w ramach Licencji i ich eksploatacją przez osoby trzecie w ramach udzielonej im przez netPr.pl sublicencji oraz w ramach dalszych licencji.
 10. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń do netPR.pl lub innych osób trzecich, którym netPR.PL lub sublicencji odbiorcy udostępnili Materiały w ramach przysługującego im prawa sublicencji z tytułu naruszenia praw autorskich, praw pokrewnych lub dóbr osobistych Kontrahent zobowiązuje się przejąć i zaspokoić wszelkie ww. roszczenia lub przystąpić do każdego sporu sądowego, którego wytoczenie nastąpi w związku z ww. roszczeniami, jako interwenient uboczny oraz do wejścia - jeżeli strona przeciwna wyrazi na to zgodę - w miejsce netPR.pl lub sublicencji odbiorcy do procesu na zasadach strony pozwanej i zaspokojenia tych roszczeń w każdym przypadku, gdy roszczenia te będą zasadne lub zasądzone wyrokiem sądu lub ugodą. Pokrycie ww. roszczeń przez Kontrahenta nastąpi między innymi poprzez podjęcie wszelkich działań, do jakich zobowiązana zostanie net.PR.pl lub sublicencji odbiorcy mocą wyroku sądowego lub ugody, a także do pokrycia wszelkich kosztów, na jakie netPR.pl lub sublicencj odbiorcy zostali narażeni z tytułu konieczności podjęcia takich działań oraz wpłatę, na wskazany przez nich rachunek bankowy, pełnej kwoty odszkodowania lub zadośćuczynienia zasądzonej wyrokiem sądowym lub ugodą wraz z pozostałymi kosztami sądowymi, w terminie nie dłuższym niż 14 (słownie: czternaście) dni licząc od dnia wydania przedmiotowego wyroku lub podpisania ugody.

Uzupełnienie nr 4: Wykaz Minimalnych Środków Technicznych i Organizacyjnych wykorzystywanych przez NETPR.PL

Wykaz Minimalnych Środków Technicznych i Organizacyjnych

Zabezpieczenia organizacyjne

   1. do serwerów posiadają dostęp jedynie wyznaczeni pracownicy
   2. zakres uprawnień jest okresowo weryfikowany
   3. wszyscy pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych posiadają pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
   4. wszyscy pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych w ramach zakresu swoich obowiązków, zostali poinformowani o konieczności zachowania danych w tajemnicy oraz o sposobach ich przetwarzania
   5. w przypadku konieczności naprawy urządzeń, dane z dysków są usuwane poprzez nadpisanie ich losowymi danymi, a jeżeli nie jest to możliwe, dyski są fizycznie niszczone w sposób uniemożliwiający odczyt danych
   6. w przypadku konieczności przesyłania danych poza centrum danych, muszą być wykorzystane środki ochrony kryptograficznej
   7. zarządzanie infrastrukturą może odbywać się jedynie za pomocą protokołów chronionych środkami kryptograficznymi
   8. w celu ochrony przed wirusami stosowane są programy antywirusowe
   9.  serwery muszą mieć zapewnione redundantne zasilanie

Zabezpieczenia informatyczne

   1. dedykowane urządzenie firewall filtrujące niechciany ruch internetowy
   2. dane przechowywane są na macierzach dyskowych RAID1 oraz RAID5
   3. wszystkie serwery mają uruchomione oprogramowanie firewall, dopuszczające jedynie ruch dedykowany do tego serwera
   4. na serwerach uruchomione są jedynie usługi niezbędne do działania systemu
   5. oprogramowanie serwerów jest aktualizowane
   6. dostęp do serwerów posiadają tylko wskazane osoby zajmujące się utrzymaniem i konserwacją
   7. wszyscy użytkownicy mają dedykowane konta a ich działania są audytowane
   8. czas na urządzeniach jest synchronizowany za pomocą protokołu NTP z serwerami
   9. publicznie dostępnymi w Internecie

Zabezpieczenia fizyczne

Infrastruktura Procesora służąca do obsługi klientów ulokowana jest w wyspecjalizowanym centrum danych i charakteryzuje się:

   1. redundantne zasilanie
   2. zasilanie awaryjne (UPS + agregaty)
   3. klimatyzacja z redundancją N+1
   4. serwerownia w układzie ciepłych i zimnych korytarzy
   5. system detekcji pożaru w oparciu o czujniki multisensorowe optyczno-temperaturowe oraz system wczesnej detekcji dymu
   6. gazowe systemy gaśnicze
   7. system telewizji przemysłowej (CCTV) wewnątrz i na zewnątrz obiektów
   8. system strefowej kontroli dostępu (SDK) oparty na kartach zbliżeniowych
   9. wizyty gości w eskorcie służb obiektu
   10. system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) z automatycznym powiadamianiem zewnętrznej grupy interwencyjnej
   11. pracownicy ochrony monitorujący obiekt 24/7

Wytwarzanie oprogramowania

Oprogramowanie zostało stworzone przez wewnętrzny zespół Spółki . Przed uruchomieniem na serwerach produkcyjnych przechodzi szereg etapów mających zapewnić bezpieczeństwo i stabilność systemu. Wśród nich można wymienić:

  1. kod źródłowy przechowywany w repozytorium, umożliwiający zidentyfikowanie wszystkich wprowadzanych zmian
  2. przegląd kodu przez inną osobę z zespołu, w celu identyfikacji błędów lub innych braków kodu
  3. testy akceptacyjne
  4. statyczna analiza kodu
  5. analiza zależności aplikacji pod kątem podatności (porównanie z bazami CVE)
  6. zautomatyzowane testy aplikacji i
  7. podatności w bibliotekach i innych komponentach mogą być usuwane, poprzez wydanie nowej wersji systemu zawierającej poprawione biblioteki, ale nie wprowadzającej nowych funkcjonalności.